magika ~ the white armory ~ fashiowl


Hair: Magika Empty Gold
Headdress: Astralia Flower Impact
Gown: !TWA! Tempested Gown Set- Eternal New!!!
Pose: =Fashiowl= Adriana

0 comentarios: